© kunstcollectief Vaals made by Susanne Anemüller 2015
home
Het Kunstcollectief-Vaals Het kunstcollectief Vaals dat in oktober 2009 opgericht werd en een samenwerkingsverband is, dat opgezet en beheerd wordt door kunstenaars en een achterban, met als primaire doel het behartigen van de belangen van de aangesloten kunstenaars uit onze euregio. Hoewel de achtergronden van de kunstenaars verschillen wat betreft opleidingsniveau,leeftijden, ervaring, stijlvormen en disciplines, bestaat de groep uit gelijkgezinden die een zelfde doel voor ogen hebben: stimulatie van actieve kunstbeoefening en tonen van kunst in de openbare ruimte. De op dit moment aangesloten kunstenaars zijn afkomstig uit een grote regio, binnen en buiten Vaals. De kwaliteit en betrokkenheid zijn bepalend, niet de beroepsmatigheid.
visie
Algemeen Het kunstcollectief Vaals betreft een samenwerkingsverband dat opgezet is en beheerd wordt door kunstenaars en een achterban in de vorm van bestuursleden of overig betrokken partijen. Het is in Oktober 2009 opgericht met als primaire doel het behartigen van de belangen van de aangesloten kunstenaars uit onze euregio. Bestuur en organisatie Het kunstcollectief Vaals wordt centraal aangestuurd door een aantal bestuursleden, welke zelf al dan niet lid zijn van de kunstenaarskring binnen het collectief. De op dit moment voorkomende taken zoals PR, organisatie, netwerken, onderhoud webpagina, administratie en afhandeling expositie-evenementen worden door de leden in zelfwerkzaamheid opgepakt. Samenstelling leden Het Kunstcollectief bestaat op dit moment uit 11 vaste kunstenaarsleden plus achterban. Het collectief is tot nu toe bewust kleinschalig van opzet, om de kwaliteit organisatorisch te kunnen waarborgen. Op dit moment bestaat de samenstelling van leden vooral uit kunstschilders en een ruimtelijk werkende kunstenaar. Er ligt een uitgesproken wens om de diversiteit uit te breiden. Daartoe worden er nieuwe leden gewerfd, die passen bij het beeld dat de kunstkring voor ogen heeft: een dwarsdoorsnede van kunstenaars uit de Euregio, in de meest brede zin van het woord: illustratoren, fotografen, filmmakers, tekenaars, schilders, beeldhouwers. Wellicht biedt het platvorm in de toekomst ook ruimte aan dichters, schrijvers en musici. Hoewel de achtergronden van de kunstenaars verschillen wat betreft opleidingsniveau, leeftijden, ervaring, stijlvormen en disciplines, bestaat de groep uit gelijkgezinden die een zelfde doel voor ogen hebben: stimulatie van actieve kunstbeoefening en tonen van kunst in de openbare ruimte. De op dit moment aangesloten kunstenaars zijn afkomstig uit een grote regio, binnen en buiten Vaals. Het collectief hoopt in de toekomst meer leden te mogen verwelkomen uit Vaals en de Euregio. Hierbij wil zij geen onderscheid maken tussen professioneel werkende leden of amateurkunstenaars. De kwaliteit en betrokkenheid is bepalend, niet de beroepsmatigheid. Toelatingsprocedure Op dit moment wordt er geen toelatingsprocecure gehanteerd. Bij dit collectief is iedereen welkom, die aantoonbaar serieus met zijn of haar werk bezig is en zich graag aan wil sluiten bij de doelstellingen van het collectief, zoals in consensus besloten door de huidige leden: elkaar ondersteunen en in algemeen belang meewerken aan een breed kunstplatvorm in regio Vaals. Doelstellingen en functie binnen Euregio Dit collectief streeft een dubbele functie na. Enerzijds kunnen de individuele deelnemende kunstenaars bij elkaar terecht voor inspiratie en ondersteuning. Zij willen elkaar hiermee een zeker referentiekader bieden. Anderzijds wil het collectief hiermee naar buiten toe laten zien dat de Gemeente Vaals als deelnemer van de Euregio, een informeel doch professioneel platvorm kan bieden voor startende of reeds gevestigde kunstenaars. Daarbij is het de bedoeling om een kruisbestuiving aan te gaan tussen kunstdisciplines onderling, maar ook tussen kunst en cultuur. Het collectief biedt daarmee een uitgelezen mogelijkheid om aansluiting te bieden bij Euregionale cultuurparticipatie. Doelstellingen en targets 2010-2015 De huidige primaire actiepunten van het Kunst Collectief zijn: 1. Vergroten kunstplatvorm binnen de gemeente Vaals: Het bevorderen van expositiegelegenheid en profilering kunstbeoefening Vaals. 2. Teamspirit en motivatie: Uitwisseling van ideeën en informatie. 3. Internationalisering: zichtbaar maken van een Euregionaal karakter. 4. Crossover cultuurparticipatie: Het organiseren van ‘culturele avonden’, deelname of initiatie van evenementen waar kunst een toegevoegde maatschappelijk culturele waarde kan opleveren. Bovestaande actiepunten blijven gehandhaafd. Wel streeft het Kunstcollectief Vaals ernaar om een aantal punten aan te vullen en te professionaliseren: Creeren van een eigen fysiek bereikbare ruimte (zichtbare bereikbaarheid, permanent platvorm t.b.v. doorlopende of tijdelijke exposities, creeren van economische kansen voor cultureel ondernemersschap, exploiteren ruimtes). Dit zou gezocht kunnen worden in de intrek van een leegstaande ruimte, welke door de leden van het collectief onderhouden en beheerd kan worden. Grotere diversiteit disciplines (kruisbestuiving, diversiteit uitbreiden, draagvlak vergroten) Meer leden uit de eigen regio om een sterke culturele maatschappelijke meerwaarde aan te kunnen bieden (aansluiting bij gemeentelijke doelstellingen en aansluiting bij actuele doelstellingen t.a.v. cultuurparticipatie) Professionalsering werkwijze en profilering (website, digtalisering data, inschrijving KvK, oprichten stichtingsvorm)
Actueel  volgende ledenvergadering: dinsdag 28 november 2017 19.30 uur Verenigingslokaal Beemderlaan  volgende vergaderingen: 2018 9 januari 6 maart 8 mei 3 juli 4 september 6 november KUNSTCOLLECTIEF VAALS